Ako založiť s.r.o.

Späť na články Pridaný: 20.07.2014 Kategória: Zobrazený: 1155x

Ak chcete podnikať ako s.r.o., môžete si vybrať, či si založíte spoločnosť s ručením obmedzeným svojpomocne, alebo si ju necháte u niekoho založiť. Rýchlejśie a niekedy aj lacnejšie je, ak si ju necháte založiť u profesionálov. Ak by ste si však chceli založenie s.r.o. vykonať sami, v tomto článku sa dozviete, čo k tomu budete potrebovať. Ak to chcete zveriť do rúk profesionálov, ponúkame založenie s.r.o. za výhodnú ponuku.

Obchodné meno, sídlo a predmet podnikania

V prvom rade si musíte premyslieť, aký bude mať vaša spoločnosť názov. Obchodné meno však musíte vybrať také, aby už nebolo registrované v Obchodnom registri Slovenskej republiky (orsr.sk).

Ďalej si premyslite, čomu sa chcete v podnikaní venovať, pretože si budete musieť zvoliť predmety podnikania. Počet predmetov podnikania nie je obmedzený, môžte zvoliť aj také, ktoré netvoria hlavnú oblasť vášho podnikania.

Dôležite je taktiež premyslieť si, kde bude vaša spoločnosť sídliť. Možností je viac. Ak chcete ušetriť, jednou z možností je virtuálne sídlo (link).

Súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri

Po prvom kroku môžete požiadať správcu dane o vydanie súhlasu so zápisom v obchodnom registri. Žiadosť sa podáva na mieste, kde má adresu zakladateľ spoločnosti. Je to jednoduchá žiadosť, pomocou ktorej sa overí, či voči daňovému úradu nemáte žiadne podlžnosti. Žiadosť nemusí byť notársky overená.

Príprava zakladateľských dokumentov

Ak vám dá správca dane súhlas na zápis do obchodného registra, v pokoji môžete začať pripravovať všetky potrebné zakladateľské dokumenty. Ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ – spoločník, vypracuje sa zakladateľská listina. V prípade, že spoločnosť zakladá viac ako jeden spoločník, vypracuje sa zakladateľská či spoločenská zmluva. Podpisy zakladateľov spoločnosti musia byť úradne osvedčené, či už na matrike alebo u notára. 

Ostatné dokumenty sú rovnaké pri jednoosobovej s.r.o. i pri s.r.o., ktorá má viac zakladateľov. Jedná sa o tieto dokumenty:

  1. stanovy, ak boli prijaté
  2. písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba/podpis na listine musí byť úradne osvedčený
  3. písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným/podpis na listine musí byť úradne osvedčený
  4. listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania/kópia, ktorá sa doloží k návrhu na zápis musí byť úradne osvedčená
  5. písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu alebo výpis z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí/ kópia, ktorá sa doloží k návrhu na zápis musí byť úradne osvedčená. Rovnako možnosť doložiť originál. V tomto prípade nemusíte vyhotoviť osvedčenú kópiu.
  6. súhlas správcu dane alebo písomné čestné vyhlásenie zakladateľa, že nemá povinnosť podľa osobitného predpisu/kópia, ktorá sa doloží k návrhu na zápis musí byť úradne osvedčená. V prípade doloženia originálu nemusíte vyhotoviť osvedčenú kópiu.
  7. súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomná či podnájomná zmluva (už na nový subjekt), ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti/podpis na listine nemusí byť úradne osvedčený
  8. list vlastníctva na nehnuteľnosť, v ktorej bude mať spoločnosť sídlo/originál alebo osvedčená kópia.
  9. podpisový vzor konateľa (konateľov) /podpis na listine nemusí byť úradne osvedčený

Podpisy na zakladateľských dokumentoch musia byť úradne osvedčené. Je lepšie zveriť tieto dokumenty do rúk profesionálov (asistované zakladanie s.r.o.), pretože vzorové dokumenty, ktoré sa dajú zohnať na internete sú často nepresné a nemusia obsahovať všetky časti, ktoré by ste vy potrebovali vo svojej firme alebo nezodpovedajú aktuálnej legislatíve. Kvôli tomu môže byť zápis do obchodného registra odmietnutý.

Splatenie základného imania pri založení s.r.o. na účet v banke

Ak splácate základné imanie v peňažnej forme, je potrebné pred vznikom spoločnosti splatiť aspoň minimálnu výšku základného imania na účet v banke.

To, že ste splatili základné imanie je potrebné preukázať dvoma dokumentmi. Ide o vyhlásenie správcu vkladu (môže to byť ktorýkoľvek zakladateľ), že spoločníci splatili základné imanie a druhým dokumentom je výpis z účtu v banke, kde bolo splatené základné imanie.

Získanie  živnostenského oprávnenia

Ďalším krokom je získanie živnostenského oprávnenia na predmety podnikania spoločnosti. Ak ohlasujete živnosti elektronicky, neplatíte žiadne poplatky za voľné živnosti a za viazané živnosti sa platí poplatok 7,50 € za každú takúto živnosť. Pri listinnom ohlásení živností sú poplatky 5 € za každú voľnú živnosť a 15 € za každú remeselnú alebo viazanú živnosť.

Pri elektronickom ohlásení ale musíte vlastniť zaručený elektronický podpis a mať registrovaný príslušný elektronický certifikát pre portál verejnej správy.

Živnostenské oprávnenie vystaví obvodný úrad (živnostenský úrad) podľa sídla spoločnosti. K vydaniu oprávnenia pre s.r.o. musíte priložiť zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, splnomocnenie pre osobu, ktorá vybavuje žiadosť (nemusí byť notársky overené) a kolky za ohlásenie živnosti, 5 € za jednu voľnú živnosť, 15 € za jednu remeselnú alebo viazanú živnosť. Živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení v lehote troch pracovných dní. Keď už budete žiadať o živnostenské oprávnenie, oplatí sa vám uviesť aj údaje pre splnenie daňovej registrácie k dani z príjmov, aby ste sa nemuseli osobitne registrovať na daňovom úrade.

Zápis do obchodného registra

Po tom, čo vám bude doručené osvedčenie o živnostenskom oprávnení a súhlas správcu dane, máte všetky dokumenty potrebné pre zápis do obchodného registra. Je potrebné vyplniť návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra.

K návrhu je potrebné priložiť všetky zakladateľské dokumenty spomenuté vyššie, plnomocenstvo (ak návrh podáva iná osoba ako konateľ spoločnosti) a kolky v hodnote 331,50 € ak predkladáte návrh v listinnej forme priamo na súde. Návrh sa podáva na okresnom súde v sídle kraja - tzv. registrový súd. Ak podávate návrh elektronicky, súdny poplatok je len 165,75 €. K tomu však potrebujete mať zaručený elektronický podpis a registrovaný elektornický certifikát pre portál verejnej správy.

Ak je všetko v poriadku, súd vydá do 5 pracovných dní rozhodnutie o zapísaní spoločnosti do obchodného registra a vystaví potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis z obchodného registra, ktoré si konatelia môžu vyzdvihnúť osobne alebo im môže byť zaslané poštou. Odo dňa zapísania spoločnosti do obchodného registra spoločnosť právne vznikla.

Registrácia na daňovom úrade

Spolu s ohlásením živnosti môžete uviesť aj údaje pre splnenie daňovej registrácie. Ak tak neurobíte, úlohou každého podnikateľa je do 30 dní od začatia podnikania sa zaregistrovať na daňovom úrade. Ten tak bezplatne vydá osvedčenie o registrácii a pridelil daňové identifikačné číslo (DIČ). 

Naposledy upravený: -
close
close